Monthly Archives: Wrzesień 2019

500+ czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO SU może otrzymać osoba, która spełniła łącznie następujące warunki: • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP, • zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, • ukończyła 18 lat, • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i niezdolność ta została stwierdzona właściwym orzeczeniem, • oraz:  nie jest uprawniona do […]

read more