500+

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje iż  od 1 sierpnia br. przyjmuje wnioski w programie rządowym Rodzina 500+ na nowy okres 2018/19 (Od 1 lipca można składać wnioski elektronicznie tj. przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia). Wsparcie na drugie i kolejne dziecko będzie przyznane niezależnie od dochodu. Na pierwsze zaś lub jedyne dziecko pieniądze wypłacone zostaną tylko po spełnieniu kryterium dochodowego. Wynosi ono 800 złotych netto na osobę w rodzinie. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe wynosi 1200 złotych na osobę

 

 

Wnioski są przyjmowane w budynku Urzędu Gminy Tarnów – piwnice – wejście od podwórza : poniedziałek: 8:30-16:30, wtorek-piątek: 7:30-15:30 

 

Wnioski będzie można składać:
– w formie papierowej – piwnice UG Tarnów (wejście od podwórza) – od 1 sierpnia br.
– przez Internet, wykorzystując:
* bankowość elektroniczną (od 1 lipca br)
* platformę usług elektronicznych ZUS,
* portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Portal Emp@tia – od 1 lipca br)

Zachęcamy do elektronicznego składania wniosków – pozwali Państwu to zaoszczędzić czas i wizytę w urzędzie.

 

Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze:
• Potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy – dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika.
• Opiekun prawny – orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
• Opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu lub z ośrodka adopcyjnego o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka,
• Rodzic adopcyjny – odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego przysposobienie dziecka.
• Dokument potwierdzający stan cywilny: separacją, rozwód — prawomocny wyrok sądu, akt zgonu w przypadku wdowy/wdowca.

Dokumenty uzależnione od sytuacji danej rodziny:
• w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy za 2017 r, oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, zaświadczenie właściwego organu gminy,
• osoby mające zasądzone alimenty — prawomocny wyrok sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,
• osoby mające zasądzone alimenty a nie nieotrzymujących ich w pełnej wysokości – zaświadczenie od komornika za 2017 r. o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz; osoby spoza rodziny,
• w przypadku osób mających zerowy dochód za rok 2017 r. a podjęły zatrudnienie w 2018 r. zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc następny po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,
• osoby które podjęły zatrudnienie w ciągu roku 2017 zobowiązane są dostarczyć dokument potwierdzający datę . rozpoczęcia pracy,
• w przypadku utraty dochodu dokument potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny oraz wysokość utraconego dochodu ( np. świadectwo pracy, PIT 11 za rok 2017).

Uwaga: Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenia o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne będą pozyskiwanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we własnym zakresie.

Wniosek o 500+

 

 

Kontakt w gminie:

e-mail: 500+(malpa)gmina.tarnow.pl

tel: 14 688 01 57