Informacja – kornowirus

W związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem Dyrekcja GOPS Tarnów zwraca się z uprzejmą prośbą do osób które powróciły (lub członków ich rodzin) w ciągu ostatnich 2 tygodni z zagranicy o kontakt telefoniczny – NIE osobisty w celu ustalenia sposobu załatwienia sprawy tel. 14 688-01-51, 14 688-01-55

read more

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę węgla opałowego (orzech) dla klientów GOPS

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro przyjętego Zarządzeniem Nr 6/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie z dnia 2 maja 2014 roku; na: […]

read more

500+ czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO SU może otrzymać osoba, która spełniła łącznie następujące warunki: • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP, • zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, • ukończyła 18 lat, • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i niezdolność ta została stwierdzona właściwym orzeczeniem, • oraz:  nie jest uprawniona do […]

read more

Pozyskano fundusze na nowy program opieki wytchnieniowej

    Gmina Tarnów otrzymała dofinansowanie w ramach programu pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program realizowany jest przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, a jego wykonawcą na terenie gminy Tarnów – dzięki pozyskanym funduszom – jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota dofinansowania wynosi blisko 70 tys. zł – […]

read more

Dodatkowe fundusze na świadczenie usług specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych

Gmina Tarnów otrzymała dofinansowanie w ramach programu pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019” z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program realizowany jest przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, a jego wykonawcą na terenie gminy Tarnów – dzięki pozyskanym funduszom – jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota dofinansowania wynosi 20 tys. przy wkładzie […]

read more

Wnioski 500+/Dobry Start(300+) od 1 lipca br.

Od 1 lipca br. będzie można składać  wnioski online za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS  o przyznanie świadczeń 500+ oraz Dobry Start tzw. 300+. Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać tradycyjną drogą – podczas wizyty w GOPS lub listownie. Najistotniejszą zmianą w Rodzina 500+ w 2019 r. jest […]

read more

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich bliskich

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zgodnie z umową nr DFS-II-7211.212.2019 zawartą z Ministerstwem Sprawiedliwości uprzejmie informuje, że realizuje projekt Ministerstwa w zakresie udzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw i osobom im najbliższym ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 […]

read more

DRUGI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza DRUGI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0” CEL […]

read more

Posiłek w szkole i w domu

Program „Posiłek w szkole i w domu” skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych. Składa się z trzech modułów. – Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Trzeci moduł został uregulowany w rozporządzeniu, zakłada doposażenie i […]

read more

Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM projekcie „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, a także wzmocnienie szans na zatrudnienie oraz poprawę sytuacji życiowej 300 osób z terenu województwa małopolskiego. Projekt realizowany jest w 3 […]

read more

Uchwały RG Tarnów z 21 lutego 2019 r.

Rada Gminy Tarnów na V Sesji w dniu 21 lutego br. przyjęła następujące uchwały dot. pomocy społecznej: UCHWAŁA NR V/59/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. GPPiRPA UCHWAŁA NR V/60/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie […]

read more

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Od stycznia 2019 roku na terenie Powiatu Tarnowskiego – na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – działa 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, obejmujących swoim zasięgiem wszystkie 16 gmin powiatu. Są one finansowane z budżetu państwa. W Gminie Tarnów nieodpłatna pomoc prawna jest […]

read more
Font Resize