Dobry Start/300+

 

Składanie wniosków od 1 lipca 2019 r. – elektronicznie, a dodatkowo tradycyjnie (papierowo) – od 1 sierpnia !!!

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia (jeśli dziecko się uczy). Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Uwaga:

świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. 

W wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków rządowego programu „Dobry start” od 1 sierpnia 2019 r. świadczenie 300,00 zł „Dobry start” będzie przysługiwało także uczniom, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą się uczyć lub uczą się w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych, do 20 roku życia a legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24 roku życia.

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

W Gminie Tarnów obsługą wniosków zajmują się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Zachęcamy do składania wniosków elektronicznie, pozwala to zaoszczędzić Państwu czas i nie jest konieczna wizyta w urzędzie.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

tekst z mpips.gov.pl

Informacje: gops (malpa) gmina.tarnow.pl

tel: 14 688 01 59,

 

Wniosek Dobry Start

Więcej informacji na https://www.mpips.gov.pl/DobryStart