Fundusz alimentacyjny

Wniosek o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego składa uprawniona osoba pełnoletnia, a w przypadku uprawnionych osób niepełnoletnich ich przedstawiciel ustawowy.

Do wniosku należy dołączyć (do każdej kserokopii należy przedstawić oryginał do wglądu):

  • kserokopia dowodu osobistego, aktu małżeństwa, aktu zgonu współmałżonka, wyroku o rozwodzie bądź separacji, aktów urodzenia dziecka/i kserokopia prawomocnego wyroku lub ugody o alimentach
  • zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów w 2017 r.
  • zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o świadczenia z FA
  • nakaz płatniczy za 2015 r. lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego za 2017 r.
  • zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia lub ukończy w okresie świadczeniowym
  • osoby pobierające stypendia zaświadczenie/oświadczenie o ich wysokości za 2017 r.,

Ponadto:
W przypadku osób mających zerowy dochód za rok 2017 a w 2018 r.  podjęły zatrudnienie – zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc następny po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.
Osoby które podjęły zatrudnienie w ciągu roku 2017 zobowiązane są dostarczyć dokument potwierdzający datę rozpoczęcia pracy
W przypadku utraty dochodu dokument potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny oraz wysokość utraconego dochodu ( np. świadectwo pracy, PIT 11 za rok 2017 ).
Informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: – brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 

 

Do pobrania:

– wniosek

 


Informacje:

tel: 14 688 01 55, e-mail: sr (malpa)gmina.tarnow.pl